แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ดังนี้
          ๑. เพิ่มเติมการแสดงรายงานข้อมูลเป็นรายไตรมาส
          ๒. เพิ่มรายละเอียดชุดข้อมูลการให้บริการเว็บเซอร์วิส
          ๓. เพิ่มการแสดงผลรายชื่อผู้ส่งออกนำเข้าได้มากกว่า ๑,๐๐๐ รายชื่อ

หลังการปรับปรุงท่านมีความพึงพอใจอย่างไร โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการในครั้งต่อไป

ประเด็นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
   ๑. ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
   ๒. ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง
 ความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/คำแนะนำ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์