แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการความรู้แบบออนไลน์
สำหรับข้าราชการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9


   
คำชี้แจง  แบบประเมินชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความรู้ของข้าราชการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9
                มีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
   ชื่อ-นามสกุล ชื่อ:   นามสกุล:
   ตำแหน่ง :   ระดับชั้นสัญญาบัตร (ชั้นยศอัตราเงินเดือนตั้งแต่ ร้อยตรี ร้อยโท ร้อยเอก พันตรี พันโท)
  ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ชั้นยศอัตราเงินเดือนตั้งแต่จ่าสิบตรี จ่าสิบโท จ่าสิบเอก)
   วุฒิทางการศึกษา : มัธยมศึุกษา ปวช. หรือต่ำกว่า   อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ปริญญาโท                            ปริญญาเอก  
   ประสบการณ์การทำงาน : 2-5 ปี   6-10 ปี   11-20 ปี    21 ปีขึ้นไป  

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการความรู้แบบออนไลน์
ลำดับรายการระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
 
ลำดับรายการระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ท่านคิดว่าความรู้บนเว็บไซต์การจัดการความรู้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปพัฒนาต่อท่านและหน่วยงานอย่างไร
2. ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมความรู้ด้านใดในเว็บไซต์เพื่อเป็นประโยชย์ต่อตัวท่านและหน่วยงาน