แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการความรู้แบบออนไลน์
สำหรับข้าราชการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9


   
คำชี้แจง  แบบประเมินชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความรู้ของข้าราชการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9
                มีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
   ชื่อ-นามสกุล ชื่อ:   นามสกุล:
   ตำแหน่ง :   ระดับชั้นสัญญาบัตร (ชั้นยศอัตราเงินเดือนตั้งแต่ ร้อยตรี ร้อยโท ร้อยเอก พันตรี พันโท)
  ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ชั้นยศอัตราเงินเดือนตั้งแต่จ่าสิบตรี จ่าสิบโท จ่าสิบเอก)
   วุฒิทางการศึกษา : มัธยมศึุกษา ปวช. หรือต่ำกว่า   อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ปริญญาโท                            ปริญญาเอก  
   ประสบการณ์การทำงาน : 2-5 ปี   6-10 ปี   11-20 ปี    21 ปีขึ้นไป  

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการความรู้แบบออนไลน์
ลำดับรายการระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1 เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถช่วยให้ท่านค้นหาความรู้ที่สำคัญภายในหน่วยงานได้
2 เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถช่วยให้ท่านค้นหาความรู้ที่สำคัญภายนอกหน่วยงานได้
3 เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถช่วยให้ท่านเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว
4 เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถช่วยให้ท่านเข้าถึงความรู้ที่เชื่อถือได้
5 เว็บไซต์สามารถช่วยรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายภายในหน่วยงานไว้อย่างเป็นระบบ
6 เว็บไซต์สามารถช่วยรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายภายนอกหน่วยงานไว้อย่างเป็นระบบ
7 เว็บไซต์ช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
8 เว็บไซต์ช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
9 ความรู้ที่อยู่บนเว็บไซต์สามารถช่วยให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง
 
ลำดับรายการระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1 ความเหมาะสมของขนาดและสีของตัวอักษร
2 ความชัดเจนของข้อความบนจอภาพ
3 ความเหมาะสมของการใช้สี พื้นหลัง และภาพประกอบ
4 ความเหมาะสมของการจัดวางตำแหน่งของรายการต่าง ๆ
5 ความเหมาะสมของคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
6 ความง่ายและสะดวกของการใช้เว็บไซต์
7 ความรวดเร็วในการประมวลผลของเว็บไซต์
8 ความถูกต้องสมบูรณ์ในการแสดงข้อมูล

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ท่านคิดว่าความรู้บนเว็บไซต์การจัดการความรู้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปพัฒนาต่อท่านและหน่วยงานอย่างไร
2. ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมความรู้ด้านใดในเว็บไซต์เพื่อเป็นประโยชย์ต่อตัวท่านและหน่วยงาน