แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

   
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
   เพศ : ชาย   หญิง
   ตำแหน่ง :
   อายุ : ไม่เกิน ๓๐ ปี   ๓๑ - ๔๐ ปี   ๔๑ - ๕๐ ปี    ๕๑ - ๖๐ ปี  
   หน่วยงาน :

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้านการใช้งานและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับรายการที่ให้บริการ / ท่านเคยเข้าใช้งาน - ฝึกอบรม รายละเอียดการให้บริการ ท่านเคยเข้าใช้งานหรือไม่ท่านได้รับการฝึกอบรม/เรียนรู้การใช้งานหรือไม่
ใช้ไม่ใช้ไม่ทราบได้ไม่ได้

รายการที่ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
๑. ด้านการให้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database)     
   ได้แก่ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย     
   ๑.๑ ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สามารถใช้สนับสนุนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
   ๑.๒ ฐานข้อมูลมีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
   ๑.๓ ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้
   ๑.๔ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลไปประมวลผลได้เองหลากหลายรูปแบบ
๒. ด้านการให้บริการเว็บไซต์     
   ได้แก่ เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เว็บไซต์การจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
     
   ๒.๑ ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และมีประโยชน์
   ๒.๒ การจัดรูปแบบการแสดงผลมีความเหมาะสมสวยงาม ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน
   ๒.๓ เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
   ๒.๔ ระบบสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
๓. ด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ (System/Application)     
   ได้แก่ ระบบบริการสารสนเทศ (OPS Portal) ระบบ e-Office ระบบ e-Less เป็นต้น     
   ๓.๑ ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมใช้งาน
   ๓.๒ ระบบสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย (User Friendly) สะดวก และรวดเร็ว
   ๓.๓ ระบบสามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
   ๓.๔ มีคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ง่าย ชัดเจน
๔. ด้านการให้บริการระบบเครือข่าย (Network)     
   ๔.๑ มีระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) ที่ครอบคลุมทั่วถึง
   ๔.๒ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
   ๔.๓ มีระบบติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เช่น อีเมล์ ระบบโทรศัพท์ทางไกล (Intra Phone)
   ๔.๔ ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้เป็นอย่างดี
   ๔.๕ มีการรักษาความปลอดภัย (Security) ที่ดี เช่น ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยฯ การติดตั้ง Anti-virus  มีระบบสำรองไฟฟ้า ฯลฯ
๕. ด้านการให้บริการ (Service)     
   ๕.๑ การให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
   ๕.๒ การให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาการใช้งานด้านระบบสารสนเทศ
   ๕.๓ ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการต่าง ๆ ของ ศทส.
   ๕.๔ ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
   ๕.๕ ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านระบบสารสนเทศ
   ๕.๖ มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ด้านการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
   ๕.๗ ช่องทางการติดต่อ แจ้งปัญหาและรับข้อมูลข่าวสารหรือบริการต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว

ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ปัญหาที่ท่านพบบ่อยที่สุดในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอบได้มากว่า ๑ ข้อ)
   จำชื่อเว็บไซต์ หรือ URL ของระบบงานไม่ได้
   จำชื่อการเข้าใช้งาน (Login) หรือ รหัสผ่าน (Password) ของตนเองไม่ได้
   ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า สะดุดขัดข้อง
   ระบบสารสนเทศ โปรดระบุชื่อระบบและปัญหาที่พบ
      
   ข้อมูลไม่ทันสมัย (โปรดระบุข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัย)
      
    ปัญหาอื่น ๆ (โปรดระบุ)
      
   สิ่งที่ควรปรับปรุงโดยเร่งด่วน คือ
      
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการ
      
   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจ